ENG | BG

close
close
 

Етичен кодекс на Общинския съветник

Водени от идеята, че приемането на задължителни етични правила ще гарантира по-ефикасната работа на Общинския съвет, ще оптимизира сътрудничеството между гражданите и техните избраници и ръководени от дълбокото убеждение, че в дейността си общинските съветници не само трябва да изпълняват задълженията си, като спазват Закона и защитават интересите на видинските граждани, но и би трябвало да бъдат носители на най-висши нравствени добродетели, което да изключва всяко съмнение относно почтеността, гражданската позиция и отговорността им по време на тяхната работа приемаме настоящия Етичен кодекс, като част от правната регулация на дейността на Общинския съвет.  

I. Общи положения Предмет  

Чл.1. С настоящия Етичен кодекс се установяват ценности, морални принципи и правила на поведение на общинските съветници по повод изпълнение на техните задължения. Обхват
Чл.2. ЕК се прилага към настоящите и бъдещи членове на Общинския съвет.
Чл 3. Всеки общински съветник декларира, че ще спазва настоящия ЕК.  

II.Основни принципи: Свободна воля

Чл.1. Дейността на общинския съветник е подчинена на свободната му воля, Конституцията и законите на страната, правилника за дейността на Общинския съвет и настоящия кодекс. Върховенство на интересите на общината
Чл.2. Общинският съветник, в дейността си като такъв, се ръководи от принципа на върховенството на интересите на общината. Върховенство на Закона и целесъобразност
Чл.3. При осъществяване на функциите си общинският съветник е задължен да подчини действията си на Закона и обществената целесъобразност. Равенство
Чл.4.
(1) В своята дейност като общински съветник е длъжен да се отнася еднакво към гражданите и юридическите лица и не може да има специално отношение или да -отдава предимство на което и да е физическо или юридическо лице.
( 2 ) Не може да осъществява дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия, образование, убеждения,политическа принадлежност, лично или обществено положение, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние. Публичност
Чл.5.
( 1 ) Общинският съветник в своите действия се ръководи от принципите на публичност и прозрачност, с изключение на случаите предвидени по закон и правилника за дейността на общинския съвет
( 2 ) Осъществяването на принципа на публичност не може да бъде насочено срещу правата, доброто име, честа и достойнството на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала. Опазване на служебна тайна
Чл. 6. Принципът на публичност се ограничава от изискването за спазване на, служебната тайна, поверена му при и по повод дейността му като общински съветник. Безпристрастност и честност
Чл.7.
( 1 )При изпълнение на своите задължения общинския съветник трябва да бъде безпристрастен, вземайки предвид само обществения интерес, Закона и обстоятелствата по всеки конкретен случай.
( 2 )Общинският съветник е длъжен да избягва всяка ситуация, която може да породи конфликт на интереси. ( 3 )Общинският съветник няма право да приема материални облаги независимо от естеството им, които да поставят под съмнение независимостта, безпристрастността и законосъобразността на неговите действия и решения при изпълнение на функциите му. Правила на поведение по време на заседания
Чл.8. Общинският съветник е длъжен да съобрази поведението си със следните _правила':
( 1 ) спазване на часовете на започване и приключване на заседанието
( 2 ) активно участие в дебатите, съобразно със знанията и квалификацията, които притежава.
( 3 ) да изслушва опонента с уважение и без прекъсване
( 4 ) да не отправя лични нападки към опонент
( 5 ) да не пречи на работата на Общинския съвет и общинските съветници с разговори по мобилни телефони.  

III. Контрол

Чл.1. Създава се постоянна комисия по етика (ПКЕ) в състав: по един представител на всяка група в общинския съвет и един независим общински съветник
Чл2. Компетентност на ПКЕ. Разглежда всички сигнали за извършено от общински съветник нарушение на ЕК
ЧлЗ. Ред за работа на ПКЕ
( 1) Комисията разглежда и проверява сигнали за нарушения.
( 2 ) Анонимни сигнали не се разглеждат.
( 3 ) Срокът за проверка е до тридесет дни от получаване на сигнал.
( 4 ) При становище, че съдържащите се в жалбата обвинения са неоснователни се прекратява проверката, за което се уведомява председателят на Общинския съвет, който уведомява жалбоподателя и общинския съветник.
( 5 ) При становище, че е извършено нарушение, същото се внася за разглеждане от Общинския съвет.
( 6 ) Общинският съвет разглежда становището на ПКЕ на първото заседание след постъпване на становището в деловодството на Общинския съвет  
Чл.4. Санкции
( 1 ) Санкцията на съветник нарушил етичния кодекс се взема с решение на Общинския съвет , взето с квалифицирано мнозинство 2/3 от членовете на Общинския съвет.
( 2 ) Санкцията може да бъде лишаване от част или цялото възнаграждение на общинския съветник за период не по- голям от шест месеца.   Председател на Общински съвет Видин

 
X